உடல் மன ஆரோக்கியம்

வணக்கம்.

yogaaatral தளத்திற்கு வருகை தரும் உங்களுக்கு எங்களின் நன்றியும் வாழ்த்துகளும். இந்த வலைதளத்தின் நோக்கம் உடல், மன நலத்தை இயற்கையான முறையில் பேணுவதற்கான வழிமுறைகளை விவரிப்பதே. 

பதுமாசனம் துவங்கி சிரசாசனம் வரையில் yogaaatral-இல் 100 ஆசனங்களின் பயன்கள் மற்றும் செய்முறை விளக்கம் ஆகியவை உரிய படங்களோடு அளிக்கப்பட்டுள்ளன. 

இத்தளத்தில் ஆசனங்கள் தவிர பிராணாயாமம், சக்கரங்கள், முத்திரைகள், இயற்கை மருத்துவக் குறிப்புகள், மூலிகைகளின் நன்மைகள், மூலிகை உணவு வகைகள்,  தோற்றப் பொலிவுக்கான குறிப்புகள் ஆகியவை வழங்கப்பட்டுள்ளன.

‘யோகா பக்கம் அல்ல’ என்ற பகுதி உங்களுக்கு வியப்பு ஏற்படுத்தலாம். இப்பகுதி வாழ்வின் சின்னச் சின்ன சுவாரசியங்கள் சிலவற்றையும் சில அனுபவக் குறிப்புகளையும் கொண்டது. 

yogaaatral பகுதிக்கு உங்களை வரவேற்கும் அதே நேரத்தில் உங்களின் மேலான கருத்துகளையும் பகிருமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

Chakrasana

Yoga Poses 1 to 100 - How to Make Your Yoga Sessions Rewarding

This section consists of asanas from Lotus Pose to Headstand, instructions on how to perform the poses and health benefits of each of the poses. Check the notes under instructions of each pose for recommendations on how to use support to perform a particular pose and information on who should refrain from practicing the pose.

F

Yoga Poses for Health Conditions

This section focuses on yoga poses for various health conditions, both physical and psychological health. Some of the health issues covered in this section include yoga for migraine, yoga for lung health and yoga for stress. Practicing the specified yoga poses will not only address these conditions but will also give you loads of other benefits associated with the particular poses.

Ardha Matsyendrasana - Adhavan

Weight Management

Weight management is the way to go to stay fit and healthy. The alarming increase in obese population since the beginning of 21st century has brought many to the yoga mat. This section recommends yoga poses to reduce excess fat in various parts of the body. Practicing the poses not only helps to target excess fat in body parts but supports overall health and wellness.

Photo by Ivan Samkov from Pexels

Pranayama - Breathing Techniques for Health

Pranayama, referred to as breathing techniques in English, is yet another ancient practice that was practiced to regulate breath and promote optimal health. Pranayama not only supports lung health but is also effective in treating various medical conditions and it also helps to boost immune function.

Chakras - The Life Protectors - How to Activate Your Chakras

Though it is generally believed that there are seven major chakras in the human body, according to Thirumanthiram authored by Thirumoolar, who lived thousands of years ago, major chakras in the human body are eight. Learn about the eight major chakras, their benefits and how to improve their function to achieve perfect health, happiness and peace of mind.

Mudra

Mudras - Health in Your Fingers

Mudras, practiced since ancient times by civilizations across the world, offer amazing health benefits. Right from treating common health conditions to boosting immunity and promoting calm, mudras are an excellent way to stay in great health.

Thirumanthiram Front Cover

திருமந்திரம் - கடவுள் வாழ்த்து

புத்தகத்திலிருந்து சில வரிகள்: "கீழடி ஆய்வுகள் எப்படி தமிழரது நாகரிக தொன்மையைக் கூறுகின்றனவோ அது போல தமிழரின் மருத்துவ தொன்மையைக் கூறுகின்ற ஆய்வு திருமூலர் திருமந்திரம். உடல் கூறு அறிவியல் எவ்வளவு தெளிவாக உள்ளதோ அந்தளவு மருத்துவம் அதற்கானதாக இருந்திருக்க முடியும். அந்த வகையில் உலகின் முதல்முதல் உடல் கூறு மருத்துவ அறிவியலாளர் திருமூலராகத்தான் இருக்க முடியும்."

Photo by Nataliya Vaitkevich from Pexels

Natural Remedies for Health Conditions

Ancient civilizations across the world have enjoyed the best of nature in its purest form. Nature, to them, was everything; they passed on their wisdom to future generations. Though we live in a world that boasts of everything modern, we still fall back on nature when necessity demands. And nature never fails to deliver. So do natural remedies. This section will be about natural remedies for various health conditions.

Cuban Oregano

Herbal World - Know Your Herbs and Their Health Benefits

Herbs, the gift of nature, have been used by mankind since times unknown to treat various health conditions. The popular saying, "Food is medicine; medicine is food" by a Siddhar thousands of years ago highlights the role herbs played in ancient times. Herbal World is about important herbs and their health benefits. The section, naturally, will be listing more herbs in the coming days.

Thulasi Rasam

Traditional Foods - The Art of Eating

Consuming local produce and following food habits that are part of one's culture will not only help to maintain one's overall health but also support passing on ancient intelligence, traits and lifestyle through genes, which positively impact us. Traditional Foods section will be focusing mainly on millet foods and other traditional foods.

Off the Yoga Mat - Enjoy Off the Mat Yogic Moments

Every day is a new beginning; every dawn brings fresh hopes. A routine daybreak may not be as routine after all; a break from routine may unexpectedly become more of a routine too. Enjoying nature at every possible opportunity can be more than just a visual treat...keeping our minds open will give lots to hope for. To quote Christopher Reeve, "Once you choose hope, anything is possible". Well, Off the Yoga Mat is not going to preach; it is just about sharing some interesting thoughts and views.

தமிழ்