உடல் மன ஆரோக்கியம்

யோகாசனம் – 1 முதல் 100 வரை

Share on facebook
Share on twitter

இது வரை நாம் yogaaatral-லில் பார்த்த 100 ஆசனங்களையும் இப்பகுதியில் உங்களின் வசதிக்காகத் தொகுத்திருக்கிறோம். எந்த ஆசனத்தைப் பார்க்க வேண்டுமானாலும், குறிப்பிட்ட ஆசனத்தின் பெயரின் மீது click செய்யவும்.

1) பதுமாசனம்

36) பரிவ்ருத்த ஜானு சிரசாசனம்

71) வீரபத்ராசனம் 1
2) உத்தானாசனம் 37) காகாசனம் 72) வீரபத்ராசனம் 2
3) பாதாங்குஸ்தாசனம்

38) தண்டயமன பர்மானாசனம்

73) அஷ்டவக்கிராசனம்
4) பாதஹஸ்தாசனம்

39) அர்த்த ஊர்த்துவ உபவிஸ்த கோணாசனம்

74) மயூராசனம்

5) ப்ரசாரித பாதோத்தானாசனம்

40) தண்டயமன பத்த கோணாசனம்

75) விபரீத வீரபத்ராசனம்

6) தாடாசனம் 41) ஊர்த்துவ உபவிஸ்த கோணாசனம் 76) உத்கட கோணாசனம்

7) ஊர்த்துவ நமஸ்காராசனம்

42) பத்த கோணாசனம் 77) வசிஸ்தாசனம்
8) அர்த்த சக்ராசனம் 43) பரத்வஜாசனம்

78) ஏகபாத இராஜகபோடாசனம்

9) பிறையாசனம் 44) மாலாசனம்

79) அதோ முக கபோடாசனம்

10) நின்ற தனுராசனம் 45) உத்தித மாலாசனம் 80) இராஜ கபோடாசனம்
11) வஜ்ஜிராசனம்

46) பார்சுவ உபவிஸ்த கோணாசனம்

81) பத்ம மயூராசனம்

12) அதோ முக ஸ்வானாசனம்

47) பார்சுவ பகாசனம் 82) சேது பந்தாசனம்
13) புஜங்காசனம் 48) சாந்தி ஆசனம்

83) ஏக பாத சேதுபந்தாசனம்

14) பாலாசனம் 49) அர்த்த உத்கடாசனம் 84) அர்த்த ஹலாசனம்
15) சலம்ப புஜங்காசனம் 50) உத்கடாசனம்

85) சுப்த பாதாங்குஸ்தாசனம்

16) பஸ்சிமோத்தானாசனம்

51) அர்த்த நமஸ்கார் பார்சுவ கோணாசனம்

86) சலபாசனம்
17) மர்ஜரியாசனம்

52) அர்த்த கடி சக்ராசனம்

87) மகராசனம்
18) பிடிலாசனம்

53) அர்த்த திரிகோணாசனம்

88) சதுஷ் பாதாசனம்
19)  தனுராசனம் 54) திரிகோணாசனம் 89) துவபாத தனுராசனம்
20) பவன முக்தாசனம்

55) பரிவ்ருத்த திரிகோணாசனம்

90) சர்வாங்காசனம்
21) கும்பக ஆசனம்

56) உத்தித திரிகோணாசனம்

91) ஹலாசனம்
22) வீராசனம்

57) அர்த்த பிண்ச மயூராசனம்

92) சுப்த கோணாசனம்
23) சுப்த வஜ்ஜிராசனம்

58) வீரியஸ்தம்பன் ஆசனம்

93) பத்ம ஹலாசனம்
24) வக்கிராசனம்

59) சதுரங்க தண்டாசனம்

94) மத்ஸ்யாசனம்
25) ஜானு சிரசாசனம் 60) பார்சுவோத்தானாசனம் 95) விபரீதகரணி

26) அர்த்த மத்ஸ்யேந்திராசனம்

61) விருக்ஷாசனம் 96) இராஜ புஜங்காசனம்
27) தண்டாசனம்

62) உத்தித ஹஸ்த பாதாங்குஸ்தாசனம்

97) உபவிஸ்த கோணாசனம்

28) அர்த்த பூர்வோத்தானாசனம்

63) கருடாசனம்

98) த்ரியங்க முக ஏக பாத பஸ்சிமோத்தானாசனம்

29) அமர்ந்த நிலை பர்வதாசனம்

64) சக்ராசனம் 99) அர்த்த சிரசாசனம்
30) யோகமுத்திராசனம் 65) பார்சுவ பாலாசனம் 100) சிரசாசனம்
31) உஸ்ட்ராசனம் 66) பரிகாசனம்
32) நவாசனம்

67) ஊர்த்துவ தனுராசனம்

33) பத்ராசனம் 68) ஆஞ்சநேயாசனம்
34) சிங்காசனம் 69) அஷ்ட சந்திராசனம்
35) துலாசனம்

70) அஷ்வ சஞ்சாலாசனம்

 

 

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன

  • தேடல்
  • Subscribe

    * indicates required
  • Yoga Mats

  • தமிழ்