உடல் மன ஆரோக்கியம்

உயிர் காக்கும் சக்கரங்கள்

இது வரை பார்த்த பல ஆசனங்களிலும் சக்கரங்கள் பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தோம். இனி சக்கரங்கள் என்றால் என்ன, உடலில் உள்ள சக்கரங்கள் எத்தனை மற்றும் அவை உடலில் எங்கே இருக்கின்றன, அவற்றின் சுரப்புகள் எது, அவற்றின் பணிகள் என்ன என்பதைப் பற்றி இப்பகுதியில் பார்க்கலாம்.

சக்கரங்கள் ஏழு அல்ல, எட்டு

பொதுவாக, சக்கரங்கள் என்பது உடலின் ஆற்றல் மையம் என்றும் உடலில் பல சக்கரங்கள் உண்டு எனவும் முக்கிய சக்கரங்கள் ஏழு என்றும் அவை ஒவ்வொன்றும் ஒரு நாளமில்லா …

மேலும் படிக்க>>

மூலாதாரத்தின் பலன்களும் அதை இயங்க வைக்கும் முறைகளும்

மூலாதாரம் என்ற பெயரிலேயே இச்சக்கரத்தின் முக்கியத்துவம் விளங்கியிருக்கும். ‘மூலம்’ என்றால் ‘வேர்’ மற்றும் ‘ஆதாரம்’ என்றால் ‘அடிப்படை’ என்று …

மேலும் படிக்க>>

சுவாதிட்டானத்தின் பலன்களும் அதை இயங்க வைக்கும் முறைகளும்

சுவாதிட்டானம் மனித உடலின் முக்கிய சக்கரங்களில் இரண்டாவது சக்கரம் ஆகும். வடமொழியில் ஸ்வாதிஷ்டானம் என்று அறியப்படும் இதன் பொருள், ‘ஒருவரின்…

மேலும் படிக்க>>

மணிப்பூரகத்தின் பலன்களும் அதை இயங்க வைக்கும் முறைகளும்

மனித உடலின் எட்டு  முக்கிய சக்கரங்களில் மூன்றாவதாக உள்ள சக்கரம் மணிப்பூரகம் ஆகும். வடமொழியில் மணிப்பூர என்று அழைக்கப்படும் …

மேலும் படிக்க>>

அனாகதத்தின் பலன்களும் அதை இயங்க வைக்கும் முறைகளும்

மனித உடலின் முக்கிய எட்டு சக்கரங்களில் நான்காவதாக உள்ளது அனாகத சக்கரம். வடமொழியில் ‘அனாகத’ என்றால் ‘ஒலிக்கப்படாத’, என்று பொருள்; அதாவது… 

மேலும் படிக்க>>

விசுத்தியின் பலன்களும் அதை இயங்க வைக்கும் முறைகளும்

மனித உடலின் முக்கிய எட்டு சக்கரங்களில் அய்ந்தாவதாக உள்ளது விசுத்தி சக்கரம். இது வடமொழியில் ‘விசுத்த’ என்றும் ‘விசுத்தி’…

மேலும் படிக்க>>

ஆக்ஞா மற்றும் குரு சக்கரங்களுக்கான பலன்களும் அவற்றை இயங்க வைக்கும் முறைகளும்

இதுவரை, முதலாம் சக்கரம் தொடங்கி அய்ந்தாம் சக்கரம் வரை ஒவ்வொரு சக்கரமாக பார்த்து வந்தோம். இன்று  … 

மேலும் படிக்க>>

சஹஸ்ரார சக்கரத்தின் பலன்களும் அதை இயங்க வைக்கும் முறைகளும்

மனித உடலின் முக்கிய எட்டு சக்கரங்களில் எட்டாவதாக உள்ளது சஹஸ்ரார சக்கரம்  வடமொழியில் ‘சஹஸ்ரார’ என்றால் ‘ஆயிரம் இதழ்கள்’ என்று பொருள்…

மேலும் படிக்க>>

  • Subscribe

    * indicates required
  • தேடல்
  • Herbal Facial Glow

  • Deal of the Day

  • தமிழ்